Стратегически документи

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух е разработена въз основа на споразумение за предоставяне на консултантски услуги за управление на качеството на въздуха между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие. Консултантските услуги са насочени към подкрепа на България в разработването на стратегически национални програми за: задача A) управление на качеството на въздуха, за да се постигне съответствие с директивата за по-чист въздух за Европа (директивата CAFE) като се разреши въпроса с превишаването на пределно допустимите стойности на концентрациите на замърсяване на въздуха в редица общини; и задача Б) постигане на целите по отношение на емисиите на замърсяване на въздуха съгласно Директивата за националните тавани за емисии за 2030 г., разработена в контекста на Пакета от политики на ЕС за чист въздух (CAPP) от 2013 г.

Програмата включва целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до подобряване на качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици, сроковете за прилагането на мерките, необходимите финансови средства и отговорните институции.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 334 на Министерския съвет от 07.06.2019 г.