Стратегически документи

Национални програми за развитие на образованието - 2018 г.

Националните програми за развитие на образованието са приети на основание чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с т. 9 от Приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 332 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ДВ, бр. 103 от 2017 г.)


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 271 на Министерския съвет от 20.04.2018 г.