Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2019 г.

Функционирането на пазара на труда, дори в условията на възходящо икономическо развитие, не разчита на автоматизъм, нещо повече именно при благоприятна стопанска конюнктура по–ясно се открояват структурните несъответствия, част от които са свързани с човешкия капитал. Основно предизвикателство на пазара на труда са различията в търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация и умения.  В тази връзка държавата прилага действен инструмент за ограничаване на несъответствията, какъвто е ежегодно приеманият от правителството Национален план за действие по заетостта.

През 2019 г. неговото мото е „За повишаване активността и качеството на човешкия капитал“, тъй като целта е да се подобрява човешкият капитал, за да подкрепи ръста на икономиката, да се балансира пазара на труда, като се подготвят кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене. Наред с това ще се осигурява активиране на неактивните и изпреварващо обучение на работната сила за удовлетворяване на повишаващото се търсене от страна на бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към външните и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие. Планът ще продължи да допринася за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС „Европа 2020“ и мерките, включени в актуализацията на Националната програма за реформи през 2018 г, Конвергентната програма на Република България 2018-2021 г., Програмата на правителството до 2021 г., задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020 г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г., Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 г., Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г., Националната програма за развитие: България 2020 и др.

 


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 20 на Министерския съвет от 18.01.2019 г.