Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2018 г.

Националният план за действие по заетостта за 2018 г. е оперативен документ за прилагане на политиката на пазара на труда. Целта е да се подобрява човешкият капитал, за да подкрепи ръста на икономиката, да се балансира пазара на труда, като се подготвят кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене. Наред с това ще се осигурява активиране на неактивните и изпреварващо обучение на работната сила за удовлетворяване на повишаващото се търсене от страна на бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към външните и вътрешните предизвикателства на стопанското развитие. Планът ще продължи да допринася за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките, включени в Националната програма за реформи 2017 г. – 2020 г., препоръката на Съвета от 1.07.2017 г., Конвергентната програма, Програмата на правителството до 2021 г. Изпълнението на Националния план за действие по заетостта  (НПДЗ) 2018 г. през първата половина на годината съвпада с  Председателството на България на Съвета на Европейския съюз и работата за постигането на ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетност и реализирайки „отворено към гражданите“ Председателство.

Основните цели и приоритети на националната политика по заетостта през 2018 г. при очаквания икономически ръст за 2018 г., стабилна  вътрешна икономическа среда и  ръст на вътрешното търсене включват: подкрепа за растежа на икономиката чрез увеличаване предлагането на качествена и по-производителна работна сила според потребностите на икономиката; намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж, благоприятен за заетостта; подобряване на бизнес средата и увеличаване на заетостта в основните сектори на икономиката; увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст; по-успешно включване и усвояване на умения от безработните от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива заетост; постигане на по-голяма ефикасност и качество на услугите по заетостта; бързи преходи от заетост в заетост за търсещите работа лица с висока квалификация и възможности за кариерно развитие; постигане на дълготраен ефект при приобщаването към пазара на труда на най-уязвимите групи; развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 24 на Министерския съвет от 19.01.2018 г.