Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2018 г.

Националната статистическа програма за 2018 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2018 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2018 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2018 са: 

- Прогнози за населението;
- Читалища;
- Подготовка и поетапно въвеждане в статистическата практика на страната на Международната класификация на престъпленията за статистически цели (МКПСЦ) на ООН/Евростат;
- Разработване на система от статистически индикатори "Цели за устойчиво развитие 2030";
- Разработване на средство за самооценка на качеството на статистическите изследвания;
- Разработване на национална структура на метаданни за процеса (NPMS) за всички статистически изследвания и зареждането им в националното ИТ средство за съхранение на справочни метаданни;
-  Методика за краткосрочно прогнозиране на временни редове;
- Предоставяне на анонимизирани данни за научни и изследователски цели;
- Професионални болести;
- Изследване на употребата на продукти за растителна защита.
 
Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма през 2018 г. е приет с Решение № 42 на Министерския съвет от 25 януари 2019 г.

 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 9 на Министерския съвет от 11.01.2018 г.