Стратегически документи

Национална статистическа програма за 2019 г.

Националната статистическа програма за 2019 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2019 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2019 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2019 са: 

- Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година;
- Наблюдение на структурата на заплатите 2018;
- Европейско здравно интервю;
- Регистър за вноса на суров нефт;
- Икономически сметки за околната среда Регламент (ЕС) № 691/2011  и Регламент 538/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно икономическите сметки за околната среда;
- Сметки за субсидиите и трансферите за околната среда (като част от икономическите сметки за околната среда);
- Изготвяне на националните инвентаризации на емисии на вредни вещества във въздуха (ПМС №227/16.10.2017  и Директива (ЕС) 2016/2284);
- Производство и публикуване на експериментална статистика от източници на Big data;
- Публикуване на данни на националния портал за отворени данни;
- Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година.


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 42 на Министерския съвет от 25.01.2019 г.