Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г.

Това е ежегоден документ изпълняняващ Закона за борба с трафика на хора и Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017- 2021 г. През 2019 г. Националната програма  акцентира върху превенцията, като ще бъдат проведени три национални кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация. 


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 106 на Министерския съвет от 01.03.2019 г.