Стратегически документи

Национални програми за развитие на образованието - 2019 г.

Националните програми за развитие на образованието са приети на основание чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с т. 9 от приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2019 г.).

Националните програми за развитие на образованието са приети с Решение №172 на Министерския съвет от 29 март 2019 г.


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 172 на Министерския съвет от 29.03.2019 г.