Стратегически документи

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020–2022 г.

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. е изготвена на основание чл. 72 от Закона за публичните финанси и в съответствие със сроковете и изискванията за първия етап от бюджетната процедура за 2020 г., която беше приета с РМС № 52 от 2019 г.

 

Бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, правителствените фискални цели и политики за прогнозния период, както и тавани на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и/или на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

 

Настоящата средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. съдържа изискваната съгласно Закона за публичните финанси съпоставка на макроикономическата прогноза на Министерството на финансите с тази на ЕК. Включена е и съпоставка на прогнозата на Министерството на финансите с прогнозата на ЕК по отношение на показателите на сектор „Държавно управление“.

 

Архив:

 
Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
 
 
 


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 52 на Министерския съвет от 31.01.2019 г.