Стратегически документи

Стратегия за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране

Правителството на Република България провежда динамична политика за модернизиране на държавното управление - един от шестте основни приоритети на неговата Управленска програма “Хората са богатството на България”. Тази политика е структурирана около постигането на три основни цели: (1) модернизиране на държавната администрация в съответствие с нормите на правовата държава, на пазарната икономика и основните човешки права; (2) укрепване на капацитета за планиране, координиране и осъществяване на предприсъединителните процеси - в общност, и на преговорния процес с Европейския съюз, в частност; 
(3) подготовка на държавната администрация за пълноценно функциониране в Европейския съюз непосредствено след присъединяването на Република България.
Осъществяването на политиката за модернизиране на държавната администрация се изправя пред комплексни предизвикателства, тъй като специфични европейски норми в тази област не са формулирани. Съществуват общи принципи и добри практики на администриране, към които страните кандидатки се стремят. Правителството на Република България осъзнава необходимостта от значително инвестиране на финансови и човешки ресурси за постигане на онази надеждност, която е характерна за европейското административно пространство.
 
За постигане целите на стратегията с Решение № 03 на Министерския съвет от 03 януари 2003 г. са приети Програма за модернизиране на държавната администрация и План за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация. Програмата предвижда създаване на Съвет за модернизиране на държавната администрация.
 
 
----------
Стратегията е актуализирана със Стратегията за модернизиране на държавната администрация 2003-2006 и нейното действие е прекратено.


Документът е валиден до края на : 2003 г.
Документът е приет с Решение № 465 на Министерския съвет от 09.07.2002 г.