Стратегически документи

Стратегия за модернизиране на държавната администрация 2003-2006

 
Правителството на Република България провежда динамична политика за модернизиране на държавното управление, насочена към укрепване на капацитета за планиране, координиране и осъществяване на преговорния процес с Европейския съюз, и подготовката на държавната администрация за ефективно участие в структурите на Европейския съюз след присъединяването на Република България.
Правителството на Република България осъзнава необходимостта от значително инвестиране на финансови и човешки ресурси за постигане на общите принципи и практики на доброто управление, на надеждността, прозрачността и откритостта на администрацията, характерни за европейското административно пространство. 
В отговор на очакванията на обществото за решаване на непосредствените проблеми на деня, за достъпно, ефективно и ефикасно административно обслужване приетата през 2002 г. Стратегия за модернизиране на държавната администрация е израз на политическата воля за поставяне на държавната администрация в услуга на гражданите и укрепване престижа на държавната служба.


Документът е валиден до края на : 2006 г.
Документът е приет с Решение № 671 на Министерския съвет от 24.09.2003 г.