Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Раднево 2014-2020

Общинският план за развитие на Община Раднево 2014-2020 е разработен в съответствие със Закона за регионалното развитие.

Докладът с резултатите от извършената Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Раднево за периода 2014 - 2016 г. е приет с Решение № 681 от 21.12.2017 г. на Общинския съвет Раднево.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 772 на Общинския съвет от 31.07.2014 г.