Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г.

Стратегическата цел на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г. е утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.

Оперативните цели са:

1. Ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора.

2. Организация и координация между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното изпълнение на политиката за предотвратяване на трафика на хора.


Документът е валиден до края на : 2017 г.
Документът е приет с Решение № 427 на Министерския съвет от 04.08.2017 г.