Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г.

В  Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2016 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. В програмата са посочени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, мерки за контрол и оценка. Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма следва да се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 905 на Министерския съвет от 27.10.2016 г.