Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Сапарева баня 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие на Община Сапарева баня 2014 – 2020г. е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики,възможности,ресурси и потенциал на територията. ОПР е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и „Методическите указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие (2012 – 2022г.)‖, Националната концепция за
пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., Регионалните планове за развитие на
районите от ниво 2 (2014 – 2020г.), Областни стратегии за развитие (2014 – 2020г.) и Общински планове за развитие (2014 – 2020г.), одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, със Заповед № РД – 02-14-2402/22.11.2011 г. и пр.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Общинския съвет от 30.07.2014 г.