Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кюстендил 2014 - 2020г.

Общинският план за развитие на община Кюстендил за периода 2014-2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината. Той е втори пореден документ, след приемане на Закона за регионално развитие през 2004 г. (обн. ДВ бр. 14/2004 г.) и изготвянето на Общинския план за развитие на общината за изминалия програмен период 2007-2013 г. Новият план следва да се разглежда като своеобразно продължение на предходния, с който ще се внесат необходимите корекции и ще се определят целите и приоритетите на общинската политика за развитие на община Кюстендил в периода 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 871 на Областния съвет за развитие от 30.10.2014 г.