Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Трън 2014 - 2020г.

В контекста на динамично развиващата се среда в рамките на Европейския съюз и стремежа към укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на регионите, но и на държавите-членки, е необходимо да се акцентира върху стратегическото планиране и програмиране в контекста на устойчивото развитие. Посредством прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност чрез регионалната си политика Съюзът налага визия за общо развитие, която неминуемо е необходимо да има отражение на регионално и местно ниво. Това, от своя страна, допринася за цялостното развитие на вътрешния пазара и на икономическия и валутен съюз. Основните принципи, залегнали във визията за постигане на горепосоченото, се основават на постигането на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни на различни нива, ефективно взаимодействие между органите на различните нива на управление, съответствие с европейското и национално законодателство, равенство между мъжете и жените и премахване на всички форми на дискриминация, както и на устойчиво развитие. За тази цел се прилагат няколко основни подхода: стратегически – ориентиран към постигането на формулирани средносрочни и дългосрочни цели и приоритети за развитие; интегриран – насочен към идентифициране на взаимосвързани проблеми; ориентиран към резултатите подход – чрез използване на система от критерии и индикатори за конкретни продукти, резултати и въздействие; териториален – базиран на целенасочено въздействие на районите спрямо определена класификация, типология и зониране.


Документът е валиден до края на : 2020 г.