Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Радомир 2014 - 2020г.

Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие, общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на oбластната стратегия за развитие; общинският план за развитие като стратегически документ, съществена част от който е социално-икономическият анализ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на населението от общината. Общинският план за развитие на Община Радомир определя средно-срочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и отенциалът на Общината, от една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и
приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Перник за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и обхватът на документа отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на територията на Областта в средносрочен и дългосрочен план.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 88 на Общинския съвет от 14.07.2014 г.