Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Перник 2014 - 2020г.

Настоящият Общински план за развитие (ОПР) на Община Перник (2014-2020 г.) e разработен в съответствие със Закона за регионалното развитие, като в него се определят средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие. Също така, документът е в синхрон с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., с приоритетите, целите и мерките, заложени в Националната програма за развитие „България 2020” и тези, заложени в Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) и Областната стратегия за развитие на област Перник (2014-2020 г.). ОПР взема предвид 11те тематичните цели, заложени в Проекта на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.