Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Аврен 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Аврен 2007 - 2013 г.

Последваща оценка на изпълнение на Общински план за развитие 2007-2013 г. на Община Аврен, приета с Решение №910 на Общинския съвет от 29.08.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.