Стратегически документи

План за развитие на Община Тутракан за периода 2014-2020

Планът за развитие на община Тутракан за периода 2014 – 2020 г. е интегриран документ, който отчита предвижданията на останалите секторни документи, действащи на общинско ниво, предвижда взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на Общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 683 на Общинския съвет от 27.11.2014 г.