Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ситово 2014-2020 г.

Общинският план за развитие 2014 - 2020г. на Община Ситово (ОПР) е основен стратегически документ, който определя целите и приоритетите за устойчиво социално-икономическо развитие на Общината в рамките на следващия седемгодишен период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Ситово, определен от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие.

 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.