Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Силистра 2014-2020 г.

Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на община Силистра, вкл. град Силистра и населените места в общината, през следващите седем години. Пространственият обхват на ОПР включва град Силистра и прилежащите й осемнадесет села. Общинският план е средносрочен стратегически документ и неговият времеви обхват съвпада с новия програмен период на ЕС, а именно 2014 – 2020 г. Стратегическите насоки за развитие визията на община Силистра се формират от нейната специфика, като община.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 727 на Общинския съвет от 26.09.2013 г.