Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Главиница 2014-2020 г.

Общинският план за развитие разглежда въпроси в различни мащаби, осигурявайки интегрирана посока на развитие на територията и различните местни общности на територията на Община Главиница. Като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в Общината и устойчивото развитие.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница (2014-2020) за 2015 г., приет с Решение №69 на Общинския съвет от 21.03.2016 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 281 на Общинския съвет от 27.05.2014 г.