Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Дулово за периода 2014-2020 година

Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитие през новия програмен период, т.е. Планът определя стратегическата рамка, като интегрира икономическите, екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на територията на Общината. Документът отразява новите политически директиви на ЕС за интегриран подход в планирането, ориентиран към използване на потенциалите и залагащ на партньорства, пространствена и времева координация, както и концентрация върху ограничен брой подбрани приоритети в условията на световната криза.


Документът е валиден до края на : 2020 г.