Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Алфатар 2014-2020 година

Планът е отправна точка на общинското ръководство и всички заинтересовани страни за постигане на стратегическите цели чрез предприемане на конкретни мерки и действия. Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. по своя характер и времетраене е средносрочен и се ситуира в рамките на една дълго срочна общинска политика за развитие, това изисква да се продължи политиката за: намаляване на безработицата, критичното равнище на бедността, обезлюдяване на населените места, социалното изключване; прилагане на диференциран интегриран подход в структурната реформа; разработване на проекти за участие в европейски програми за регионално развитие и трансгранично сътрудничество.

​Актуализация на Общинския план за развитие на Община Алфатар 2014-2020 година, приета с Решение №320 на Общинския съвет от 24.03.2014 г.

​Изготвена е Предварителна оценка на Общинския план за развитие на Община Алфатар 2014-2020 година.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 277 на Общинския съвет от 27.12.2013 г.