Стратегически документи

План за развитие на Община Ценово за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на Община Ценово за периода 2014-2020 година е основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интересите на гражданите.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 368 на Общинския съвет от 19.08.2014 г.