Стратегически документи

Общински план за развитие 2014-2020

Стратегически цели на Общинския план са:

Осигуряване на благоприятна инвестиционна среда чрез изграждане и поддържане на надеждна инфраструктура и подобряване на административното обслужване.

Стимулиране на устойчив икономически растеж чрез иновации в селското стопанство и преработващите предприятия, производство на биопродукти и създаване на разнообразни форми на туризъм.

Подобряване средата на живот и намаляване на бедността и социалното изключване чрез повишаване на социалното и културно-образователното равнище, и професионалната квалификация.

Опазване на околната среда чрез оптимизиране управлението на отпадъците, използване на енергия от ВЕИ, внедряване на мерки за енергийна ефективност, опазване на горския фонд и запазване на биоразнообразието.

​Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле 2014-2020 година за 2014 година.

​Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле 2014-2020 година за 2015 година.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 318 на Общинския съвет от 29.10.2013 г.