Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на населението от Общината. Общинският план за развитие на Община Русе определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на Общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Русе за периода до 2020 г., от друга страна.
----------
Актуализираният документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. е приет с Решение № 706 на Общинския съвет от 14.12.2017 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 755 на Общинския съвет от 17.10.2013 г.