Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. Съгласно законодателството за регионално развитие Общинският план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г., като интегрален елемент от националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в България, определя средносрочните цели и приоритети за развитието на Общината в съответствие с Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 427 на Общинския съвет от 25.07.2014 г.