Стратегически документи

План за развитие на Община Две могили 2014-2020 година

Целите, които се поставят с разработването на Общинския план за  развитие са:

1. Формиране на цялостна дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена политика на Общината, основана на местните интереси и приоритети.

2. Интегриране на Плана за развитие на Община Две могили с Областната стратегия за  развитие и оттам - с Регионалния план за развитие на Северен централен район и Националния план за  развитие.

Изготвена е Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 година, приета с Решение №465 на Общинския съвет от 27.09.2013 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 464 на Общинския съвет от 27.09.2013 г.