Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бяла 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Бяла, област Русе за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на Общината.Периодът на действие на Общинския план за развитие е 7 години и съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на област Русе, Регионалния план за развитие на Северен централен район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове. Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 150 на Общинския съвет от 29.11.2013 г.