Стратегически документи

Общински план за развитие 2014-2020 на Община Борово

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва  сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в Общината и устойчиво развитие. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 298 на Общинския съвет от 25.09.2013 г.