Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Разград 2014-2020 г.

Общинският план е съобразен с националната политика за регионално развитие и бюджетните планове на Европейския съюз по линия на Структурните и Кохезионния фондове във връзка с изпълнението на стратегия "Европа 2020". Той е основополагащ стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.

 

Докладът с междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Разград за периода 01.01.2014 – 31.12.2016 година е приет с Решение на Общински съвет – Разград № 456, Протокол № 34/28.11.2017г.

 

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Разград 2014 – 2020 г., приет с Решение на Общински съвет – Разград № 635 по Протокол 48 от 27.11.2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 491 на Общинския съвет от 26.11.2013 г.