Стратегически документи

Актуализиран документ на Общински план за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 година

Планът за развитие на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. е основно средство и инструмент, с помощта на който се извършва стратегическото планиране и програмиране на местното развитие. Основната цел в плана е да се формулира визия за желаното състояние на Община Кубрат за периода 2014-2020 г. Конкретни задачи в плана за развитие на Община Кубрат са:
1. Да се дефинират стратегическите цели на общинско развитие за периода 2014-2020г.
2. Да се дефинират специфичните цели и задачи за развитие.
3. Да се дефинират приоритетните области, конкретните мерки и проекти за реализиране на плана.
4. Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигане на мотивираните цели.
5. Да създаде условия за усвояване на очакваните фондове от ЕС и привличането им към територията на общината.
6. Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаване на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.
7. Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнение на мерки, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението.
8. Да мобилизира финансовите, материалните и човешки ресурси на всички стопански организации, развиващи се на територията на Община Кубрат за реализация на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 67 на Общинския съвет от 24.03.2016 г.