Стратегически документи

Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Исперих

Документът се фокусира върху развитието в периода 2014-2020 година и предоставя стратегическа рамка и програма за общинското развитие през следващия, втори за България, програмен период на ЕС. Така Общинският план е предпоставка за балансирано развитие до 2020 г. Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на Исперих следва да бъде оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на Област Разград и действащите устройствени планове.


Документът е валиден до края на : 2020 г.