Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Търговище 2014-2020 г.

В основата на Плана е заложен принципът за приемственост и последователност в решаването на главните проблеми на Общината, чрез обединяване усилията на всички заинтересовани страни за привличане на инвестици и пълноценно оползотворяване на местните ресурси. Целта е Планът да се превърне в практическо средство и методическо ръководство за местните власти, бизнеса, гражданите и техните сдружения в стремежа им за подобряване средата и стандарта на живот, чрез усвояване на средства от различни фондове и източници.

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Търговище 2014-2020 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.