Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Попово за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е най-важният стратегически планов документ за устойчиво интегрирано местно развитие, служещ от една страна като инструмент за решаване на приоритетни за Общината проблеми и задачи и същевременно осигуряващ «вход» към националните и европейски финансови ресурси. С него се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на Общината в съответствие с целите и стратегиите на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на Общината. Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта в средносрочен и дългосрочен план.

Общински план за развитие на Община Попово за периода 2015-2020 г.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.