Стратегически документи

Община Опака. Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в Общината и устойчивото развитие. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 264 на Общинския съвет от 01.10.2014 г.