Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Омуртаг 2014-2020 г.

Главната цел на Плана за развитие на Община Омуртаг за периода 2011-2013 г. е постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж и подобряване качеството на жизнената среда на основата на разполагаеми ресурси и потенциали на територията.


Документът е валиден до края на : 2020 г.