Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Антоново 2014-2020 г.

Общински план за развитие на Община Антоново 2014 -2020 г. е основният документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на Общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Търговище и Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2014 -2020 г. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 362 на Общинския съвет от 31.07.2014 г.