Стратегически документи

Общински план за развитие 2014-2020 на Община Шумен

Общинският план за развитие дава заявка за запазването на значението на общинския център като важен административен и просветен център и за превръщане на Общината в предпочитано място за живот. Предвиждат се конкретни мерки и проекти, които да допринесат за преодоляване на идентифицираните дефицити и задоволяване на потребностите, като се извлече максимална полза от наличния потенциал и очертаните възможности пред Общината. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 712 на Общинския съвет от 29.05.2014 г.