Стратегически документи

План за развитие на Община Хитрино 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Хитрино за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на Общината.Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на Община Хитрино и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 69 на Общинския съвет от 25.07.2014 г.