Стратегически документи

План за развитие на Община Смядово 2014-2020 г.

Планът за развитие на Община Смядово за периода 2014-2020 е разработен в контекста на процеса на стратегическо планиране и програмиране в нашата страна. Необходимостта от неговото разработване произтича от изискванията на Закона за регионално развитие по отношение на дългосрочното планиране на развитието на страната като цяло, на регионите за планиране, на областите и общините, като част от Европейския съюз.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 354 на Общинския съвет от 27.03.2014 г.