Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Нови пазар 2014-2020 г.

Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие, като плановият период на документа обхваща 2014-2020 г. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, на база на специфичните характеристики и потенциала на Общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна. Документът е оперативен и отразява предвижданията, залегнали в устройствените планове в средносрочен и дългосрочен аспект.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 510 на Общинския съвет от 18.07.2014 г.