Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Никола Козлево за периода 2014-2020 година

С Общинския план за развитие се цели да се създадат условия за балансирано и устойчиво развитие, като се запазва приемствеността с вече изпълнявания план - 2007-2013 година и приоритетите, дадени към него в Областния междинен доклад от ноември 2010 г. в посока на намаляване на регионалните и вътрешно-регионалните различия, осигуряване на условия за икономически растеж, нарастване на заетостта, доходите, ограничаване на депопулацията на населението на Общината, подобряване на качеството на услугите, транспорта, инфраструктурата, околната среда и развитие на всички икономически сектори и като цяло подобряване на жизненото равнище на гражданите на Общината. 

----------

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Никола Козлево за периода 2014-2020 година е приет с Решение № 22 на Общинския съвет от 22 февруари 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 57 на Общинския съвет от 04.07.2014 г.