Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Каспичан 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Каспичан за периода 2014–2020 г. е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на Общината. Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на община Каспичан и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие.  


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 454 на Общинския съвет от 26.09.2013 г.