Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Върбица 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Върбица за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на Общината. ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и доходи на хората в община Върбица, по-добра жизнена среда и качество на живот. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Общинския съвет от 30.10.2013 г.