Стратегически документи

План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020 г.

Планът следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и ЕС, да изрази местната специфика и да направи аргументирани предложения за решаване на социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства към постигане устойчиво и балансирано развитие на Общината. Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и да очертае насоките за предприемане на конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 523 на Общинския съвет от 22.07.2014 г.