Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Хайредин за периода 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е основен документ за стратегическо планиране на устойчиво и интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област Враца и Регионалния план за развитие на Северозападен район. Той е документ, който отразява принципите и подходите на европейсктата политика за регионално развитие, като съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие на Общината, съобразно нейните специфики. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 410 на Общинския съвет от 28.08.2014 г.